http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA ISPORUKU I MONTAŽU PLASTENIKA

Datum objave: 06.06.2013.

Važi do 14.06.2013.

U okviru realizacije programa Women’s Empowerment i projekta "Empowerment of women in rural area Oštra Luka“ Udruženje žena „Matica“kao implementator projekta objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA ISPORUKU PLASTENIKA

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje ponude za isporuku i montažu plastenika površine 50 m2 sa sistemom za navodnjavanje.

1. USLOVI I UPUTE PONUĐAČIMA Pravila poziva:

1. Na poziv se mogu prijaviti sve registrovane pravne osobe koje se bave proizvodnjom plastenika

2. Svi učesnici poziva biće direktno obaviješteni o rezultatima poziva najviše deset dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda

3. Izbor najbolje ponude po ovom pozivu izvršiće komisija

Način podnošenja prijava: Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Prijava na Javni poziv za podnošenje ponude za isporuku plastenika - Ne otvaraj“ na adresu:

Udruženje žena „Matica“

Oštra Luka bb

79263 Oštra Luka

Vrijeme trajanja poziva: Poziv je otvoren od dana objavljivanja, do 14.06.2013. do 12 sati. Zakašnjele prijave neće biti razmatrane!

Od ponuđača se očekuje da dostavi specifikaciju za plastenik koja će obuhvatati sve potrebne tehničke i finansijske detalje, isporuku i montažu na lokaciji Oštre Luke.

Dodatne informacije na telefon 065/281-869, kontakt osoba Branka Kuridža, koordinator projekta.

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

POZIVAJU SE GRAĐANI, KOJI SU PRIKLJUČENI NA VODOVOD „UTVINAC“ DA PRISUSTVUJU SASTANKU KOJI ĆE SE ODRŽATI U NEDELJU, 09.06.2013. GODINE U RESTORANU „LUKA“ U OŠTROJ LUCI SA POČETKOM U 19:00 ČASOVA.

NA SASTANKU ĆE SE RAZGOVARATI O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE, TE O NAČINIMA DALJEG VODOSNABDIJEVANJA GRAĐANA U MJESNOJ ZAJEDNICI OŠTRA LUKA.

 

 

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

- NAČELNIK -

 

Broj: 02-014-27/13

Datum: 29.05.2013.godine

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 101/04, 42/05, 118/05) i člana 46. Statuta opštine Oštra Luka („Službeni glasnik opštine Oštra Luka“, broj: 1/05), Načelnik opštine dana 29.05.2013. godine, raspisuje:

 

JAVNU LICITACIJU

ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA

PRIKUPLJANJEM PONUDA

 

I – Predmet javne licitacije

Predmet javne licitacije – postupkom

prikupljanjem pisanih ponuda za motorno vozilo:

1. Teretno motorno vozilo, marke „VOLKSWAGEN“, tip: 7OXOC, broja: bijela, broj šasije: WV2ZZZ70ZRH081122, broj motora: AAB254769, godina proizvodnje 1994, DIZEL, snaga motora: 57 KW, radni obim motora: 2370, registraski broj: 456-J-333, u voznom stanju, početna prodajna cijena je 1850,00 KM.

Kaucija u iznosu od 185,00 KM.

 

II – Način prodaje

Prodaja motornog vozila obaviće se postupkom javne licitacije - pribavljanjem pisanih ponuda.

 

III – Uslovi prodaje

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, osim članova Komisije za procjenu vrijednosti i članova Komisije za provođenje licitacije, a ponuđač je dužan u ponudi da navede slijedeće podatke:

1. Za pravna lica: Naziv i sjedište, matični broj i JIB, fotokopiju rješenja o registraciji i dopis sa ponudom u kojem treba naznačiti osnovne podatke o vozilu koje je predmet licitacije, ponuđenu kupoprodajnu cijenu, dokaz o uplati kaucije u iznosu od 10% od početne cijene, broj žiro – računa, naziv banke, potpis i pečat ponuđača.

2. Za fizička lica: Ime i prezime, adresu, kontakt telefon, fotokopiju lične karte, broj tekućeg računa, naziv banke i dopis sa ponudom u kojem treba naznačiti osnovne podatke o vozilu koje je predmet licitacije, ponuđenu kupoprodajnu cijenu, dokaz o uplati kaucije od 10% od početne cijene i potpis ponuđača.


Kaucija u iznosu od 10% početne prodajne cijene motornog vozila (185,00 KM)  se uplaćuje: na blagajni opštine Oštra Luka (kancelarija broj 3) ili na Račun javnih prihoda (RJP) opštine Oštra Luka broj: 562-007-00004175-43, svrha doznake „uplata kaucije za licitaciju“, vrsta prihoda „722521“, šifra opštine „081“, budžetska organizacija „9999999“.


Ponuđaču koji ne bude izabran kao najpovoljniji uplaćena kaucija će se vratiti odmah po okončanju postupka licitacije, odnosno uplaćena na njegov račun naveden u ponudi.


Motorno vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.


Ponuđač koji bude izabran za kupca dužan je najkasnije u roku od 7 dana od dana okončanja postupka javne licitacije zaključiti Ugovor o kupoprodaji i preuzeti motorno vozilo uz uplatu punog iznosa kupoprodajne cijene.U suprotnom će se smatrati da je kupac odustao od kupovine, u kojem slučaju prodavac zadržava uplaćenu kauciju.


Troškove prepisa vozila snosi kupac.


Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena koja ne može biti manja od početne prodajne cijene.

 

IV Pravila licitacije

Prije otvaranja zatvorenih pisanih ponuda, saopštavaju se pravila licitacije.


Predsjednik Komisije konstatuje da li su ispunjeni uslovi u pogledu oglašavanja prodaje motornog vozila, potrebnog broja učesnika i uplaćenoj kauciji.


Postupak licitacije se može održati ako su za vozilo pristigle najmanje 2 (dvije) ponude.Ukoliko se za vozilo prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prispjeća.


Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad početne prodajne cijene i konstatuje se da je motorno vozilo prodano najpovoljnijem ponuđaču.

 

V Mjesto i rok dostavljanja ponuda

Zainteresovani kupci svoje pisane ponude mogu dostaviti preporučenom pošiljkom putem pošte ili predati neposredno na adresu (prijemna kancelarija Administrativne službe):

Opština Oštra Luka

Oštra Luka br.55

79263 Oštra Luka


Na pošiljci obavezno staviti naznaku: „Prijava na oglas za prodaju motornog vozila – ne otvaraj“


Rok za dostavljanje ponuda je 13.06.2013.godine do 15,00 časova.

 

VI Mjesto i dan otvaranja ponuda

Pristigle ponude će se otvarati dana 14.06.2013.godine u 12,00 časova u prostorijama Administrativne službe opština Oštra Luka.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici.Neblagovremene, nejasne ponude, te ponude koje sadrže cijenu nižu od početne cijene motornog vozila i koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj kauciji neće se razmatrati.

 

VII Mjesto, vrijeme i način pregleda vozila

Zainteresovana lica mogu izvršiti pregled vozila dana, 10.06.2013.godine (ponedeljak) u vremenu od 12,00 do 15,00 časova na parkingu iza zgrade Opštine Oštra Luka.

 

VII Dodatne informacije

Ostale informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 066/120-602 kontakt osoba Milan Tontić.Tekst ove licitacije biće objavljen u dnevnom listu „Kozarski vjesnik“ dana 31.05.2013. godine, a istovremeno će se objaviti na Oglasnoj tabli Opštine Oštra Luka i web stranici Opštine Oštra Luka.

Načelnik opštine

Dragan Stanar

 


Strana 33 od 36

Ko je on-line

Imamo 50 gostiju na mreži

Vremenska prognoza

Anketa

Da li ste zadovoljni izgledom sajta?