http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Српске,, број: 97/16), члана 5. Правилника о приправничком стажу и запошљавању приправника у општинској управи Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука ,, број: 1/24), Плана пријема приправника (,,Службени гласник општине Оштра Лука,, број: 1/24) и члана 60.Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука,, број:6/15,9/17),, Начелник општине Оштра Лука расписује:


ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника са ВСС (240 ЕЦТС) бодова у радни однос на одређено вријеме ради обављања приправничког стажа у Општинској управи општине Оштра Лука

 

У својству приправника са завршеном ВСС (240 ЕЦТС) примају се:

- Дипломирани економиста - 1 извршилац

- Дипломирани инжињер саобраћаја - 1 извршилац

Приправник је лице које први пут заснива тадни однос у том степену стручне спреме или лице које је провело на раду вријеме краће од времена потребног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања, и да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на студијама првог циклуса или еквивалентом траје дванаест мјесеци.

 

Општи услови

Кандидати који се пријављују на Конкурс треба да испуњавају следеће опште услове:

1. Да су држављани Републике Српске, односно БиХ;

2. Да су лица старија од 18 година;

3. Да имају општу здравствену способност;

4. Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;

5. Да нису отпуштани из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

6. Да нису под оптужбом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),

7. да нису у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 43 до 47.Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( ,,Службени гласник Републике Српске,,број: 9/16)

Пријава на јавни конкурс подноси се на посебном обрасцу који је доступан на интернет страници општине Оштра Лука, а може се преузети и у општинској управи општине Оштра Лука.

Као доказ о испуњавању општих услова, кандидати уз пријаву прилажу фотокопију увјерења о држављанству а изјаве из подтачке 4,5,6 и 7 општих услова дате су на пријавном обрасцу.

 

Посебни услови за кандидате

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове сходно стручној спреми .

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат уз пријаву прилажу:

- фотокопија дипломе (увјерења) о завршеној стручној спреми,

- увјерење да се кандиддат налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Интервју

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор,конкурсна комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Прворангирани кандидати, дужни су доставити оригиналну документацију или овјерене фотокопије о испуњавању општих и посебних услова захтјеваних Конкурсом, у року од 7 дана од дана пријема обавјештења Комисије.

 

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Пријаве на Конкурс могу се доставити лично у пријемној канцеларији општинске управе општине Оштра Лука (протокол) или путем поште на адресу : Општина Оштра Лука, Николе Тесле 68, 79263 Оштра Лука са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради одрађивања приправничког стажа,,

 

Објављивање

Конкурс ће бити објављен у дневном листу ,,Глас Српске“, и на веб страници општине Оштра Лука. Особа за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Балабан Мирослава, контакт тел. 052/337-200.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање

 

Број: 02-123-4/24

Датум: 22.02.2024

Начелник општине

Драган Мастикоса

Poslednje ažurirano četvrtak, 29 februar 2024 10:31