http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Јавни конкурс за додјелу средстава гранта спортским организацијама

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 25. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“, број: 06/15 и 9/17), члана 4. став 1. Правилника о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта спортским организацијама са подручја општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“, број: 03/20) и члана I. Одлуке о расписивању конкурса за додјелу средстава гранта спортским организацијама са подручја општине Оштра Лука, број: 02-020-17/23 од 06.02.2023. године, Начелник општине Оштра Лука р а с п и с у ј е:


ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу средстава гранта спортским организацијама са подручја

општине Оштра Лука за 2023. годину

 

 

I ОПШТИ УСЛОВИ

Финансијска средства у максималном износу од 19.000 КМ додјељују се за финансирање и суфинансирање активности и програма спортских организација са подручја општине Оштра Лука или која дјелују на подручју општине, а која су регистрована у складу са законом.

 

II ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА/СУФИНАНСИРАЊА ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Активности и програми који могу бити предмет финансирања и суфинансирања од стране Општине Оштра Лука из средстава гранта су сљедећи:

1) изградња, одржавање, коришћење и реконструкција спортских објеката;

2) организација, одржавање и учешће на спортским такмичењима и манифестацијама;

3) стварање услова за подизање квалитета рада свих активних спортиста, а посебно младих и надарених појединаца;

4) чланство у спортским савезима и осталим колективним органима;

5) учешће у школовању, стручном усавршавању и стварању услова за рад спортских стручњака и стручњака у спорту;

6) учешће у финансирању здравствене заштите спортиста у складу са важећим прописима;

7) обезбјеђивање услова за спортске активности инвалидних лица.

 

III КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ОЦЈЕЊИВАЊА ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Оцјену поднесених приједлога пројеката врши Комисија за разматрање приједлога активности и програма спортских организација коју именује Начелник општине.

Комисија оцјењује поднесене захтјеве и записником информише Начелника о поднесеним захтјевима спортских организација и у складу са критеријумима предлаже ранг листу активности и програма сваке од организација на коју Начелник даје сагласност са појединачним финансијским износима који ће бити финансирани у оквиру одобреног гранта.

Критеријуми за додјелу средстава гранта спортским организацијама су:

1) квалитет активности и програма који ће се реализовати у години за коју се додјељују средства гранта,

2) ефекти који се очекују реализацијом активности и програма,

3) допринос пројекта/програма у реализацији стратешких циљева општине,

4) број грађана који су обухваћени активношћу и програмом (дјеца, млади, лица са инвалидитетом и сл.),

5) ниво такмичења на којем спортска организација учествује и значај за општину.

 

Оцјену поднесених захтјева комисија врши системом бодовања, те се долази до коначне оцјене по сваком од критеријума. Коначна оцјена захтјева представља збир појединачних оцјена комисије.

 

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА

Спортске организације подносе пријаву на Конкурс.

Уз пријаву на Конкурс достављају захтјев за финансирање и суфинансирање активности и програма из средстава гранта. Захтјев се подноси на прописаном Обрасцу број 1, који је доступан у електронској форми на интернет страници Општине Оштра Лука www.opstinaostraluka.org.

У захтјеву за додјелу средстава гранта наводе се намјена и опис за које се тражи додјела средстава гранта, висина траженог финансијског износа са предрачунима или другим релевантним доказима (уколико је могуће доставити доказе) и образложење трошкова.

Уз захтјев прилажу се сљедећи докази у оригиналу или овјереној фото-копији:

1) рјешење о регистрацији,

2) потврда о пореској регистрацији (ЈИБ),

3) податке о трансакционом рачуну.

 

Спортске организације које су користиле средства гранта буџета Општине Оштра Лука за предходну годину и испуњавају услов за пријаву на конкурс за 2023. годину нису дужне достављати рјешење о регистрацији, ЈИБ и податке о трансакционом рачуну уколико у току године није дошло до њихове промјене.

Документација се подноси Комисији у запечаћеној коверти путем поште на адресу: Општина Оштра Лука, Општинска управа - Оштра Лука бр. 68, 79 263 Оштра Лука или непосредно на протокол Општине Оштра Лука, са назнаком: „ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ГРАНТА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА ЗА 2023. ГОДИНУ“ Комисија за разматрање приједлога активности и програма спортских организација.

Додатне информације везане за Јавни позив могу се добити слањем упита на мејл: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Рок за достављање захтјева јe 22.02.2023. године.

 

Број: 02-40-25/23

Датум: 07.02.2023. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драган Мастикоса

 

 

Прилог:

Захтјев за финансирање спортских организација из средстава гранта - Образац број 1

 

 

 

Poslednje ažurirano utorak, 07 februar 2023 09:10