http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија Општине Оштра Лука за 2023. годину

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 60. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“ број: 6/15 и 9/18), члана 4. став 2. Правилника о стипендирању студената са територије општине Оштра Лука („Службени гласник Општине Оштра Лука, број 1/15 и 1/18) и Одлуке о расписивању конкурса за додјелу стипендија, број: 02-020-4/23 од 18.01.2023. године, Начелник општине Оштра Лука расписује:


ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу стипендија Општине Оштра Лука за 2023. годину

 

I

Oпштинске стипендије се додјељују за 2023. годину и исплаћиваће се у десет једнаких мјесечних рата у висини од 120,00 КМ.

II

За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају сљедеће услове:

а) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине;

б) да имају пребивалиште на територији општине Оштра Лука;

в) да су студенти првог циклуса студија;

г) да су први пут редовно уписани на годину студија;

д) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Студенти прве године студија и студенти апсолвенти немају право на пријаву на Конкурс за додјелу стипендија.


III

Критеријуми који ће бити предмет разматрања пријаве на Конкурс су сљедећи:

а) успјех у претходним годинама студија – просјек оцјена;

б) уписана година студија;

в) имовински статус студента;

г) студенти без једног или оба родитеља;

д) студенти из породица са троје и више дјеце;

ђ) студенти из породица која школују два и више студената;

е) студенти инвалиди и дјеца инвалида од I доVI категорије.


IV

(I) Уз пријаву, кандидати као доказ о испуњавању услова из Конкурса, прилажу сљедећу документацију:

1. Увјерење о пребивалишту -CIPS (сви студенти);

2. Потврда да је студент први пут редовно уписан на годину студија(сви студенти);

3. Овјерена изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (сви студенти);

4. Овјерена кућна листа (сви студенти);

5. Увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјеком оцјена (сви студенти);

6. Потврда да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање;

7. Платна листа запослених чланова домаћинства за посљедња три мјесеца, посљедњи чек од пензије или доказ о другим изворима примања;

8. Потврда о статусу студента за брата или сестру (за студенте који имају право по том основу);

9. Потврда надлежног органа о инвалидности студента (за студенте који имају право по том основу);

10. Потврда надлежног органа о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од I до VI категорије са висином примања (за студенте који имају право по том основу);

11. Извод из матичне књиге умрлих за студенте без једног или оба родитеља и увјерење да је студент из породице погинулог борца (за студенте који имају право по том основу).

(II) Сви документи не смију бити старији од дана објављивања Конкурса, осим под редним бројем 11.


V

Пријаве са документацијом могу се доставити путем поште на адресу: Општина Оштра Лука, Општинска управа, Комисија за додјелу стипендија; Оштра Лука бр.55, 79 263  Оштра Лука или лично предајом у пријемној канцеларији општине.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен дана 24.01.2023. године у дневним новинама „Глас Српске“, огласној табли и сајту Општине Оштра Лука www.opstinaostraluka.org, a задњи дан за достављање пријава је 08.02.2023. године.

Додатне информације могу се добити на бр. тел. 052/337-800.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Број: 02-67-1/23

Датум: 18.01.2023.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драган Мастикоса

 

 

Образац пријаве на конкурс и Изјаву да студент не прима стипендију из других извора финансирања можете преузети на сљедећем линку:

-Образац пријаве на конкурс

-Изјава


Poslednje ažurirano utorak, 24 januar 2023 14:20