http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ODLUKA o poništenju javnog poziva i postupka po javnom pozivu

El. pošta Štampa PDF

JZU DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA" OŠTRA LUKA

 

Broj: 12/23

Datum: 12.01.2023. god.

 

Na osnovu člana 70.stav (1) i (4), a u vezi sa članom 69. stav (3) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14 i 59/22) i člana 28 Statuta JZU Doma zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka donosim


O D L U K U

o poništenju javnog poziva i postupka po javnom pozivu

 

 

I

Poništava se javni poziv i postupak za dostavljanje ponuda za javnu nabavku restoranskih usluga za potrebe obilježavanja slave Doma zdravlja broj 11/23 od 12.01.2023. godine objavljen na web stranici Opštine Oštra Luka.


II

Zakonski osnov za poništenje postupka javne nabavke iz tačke I ove Odluke propisan je članom 69.stav (3) Zakona o javnim nabavkama, odnosno zbog dokazivih razloga koji su van kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.


III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na web stranici Opštine Oštra Luka.


DIREKTOR:

Trninić dr Milena

 

Poslednje ažurirano petak, 13 januar 2023 13:22