http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије Оштра Лука

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ


Број: 01-022-83/22

Датум: 28.09.2022.године


На основу члана 2.12, став 5. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7 и 8.Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 67/21, 73/21, 1/22 и 13/22 ) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије („Службени гласник општине Оштра Лука“, број: 4/22), члана 35.став 2. алинеја 2. Статута општине Оштра Луа („Службени гласник општине Оштра Лука“, број:6/15, 9/17), Скупштина општине Оштра Лука на 16.редовној сједници одржаној дана 28.09.2022.године, расписује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије Оштра Лука

 

 

I

Скупштина општине Оштра Лука расписује Јавни конкурс за именовање три члана Општинске изборне комисје Оштра Лука.

II

Чланове Општинске изборне комисије именује Скупштина општине Оштра Лука, на период од 7 (седам) година од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на рјешење Скупштине општине Оштра Лука о именовању чланова Општинске изборне комисије.

III

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

- да је особа са правом гласа

- да је особа са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора.

IV

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

- да има пребивалиште на територији општине Оштра Лука

- да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS

- да посједује искуство у спровођењу избора.

Под искуством у спровођењу избора подразумијева се чланство у изборној комисији и чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.

Изузетно, члан Општинске изборне комисије може бити и лице са пребивалиштем из друге општине, уколико нема кандидата са пребивалиштем у општини за коју се именује изборна комисија, а који испуњавају услове тражене јавним конкурсом.

Изузетно, члан изборне комисије може бити и лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS бодова, без изборног искуства.

V

Конкурсна Комисије у свом раду је дужна да се придржава одредаба Изборног закона БиХ, уз досљедну примјену одредаба члана 2.14. став 1. које се односе на мултиетничан састав Општинске изборне комисије, односно равноправну заступљеност полова.

VI

У складу са одредбама члана 2.3 Изборног закона БиХ, за члана Општинске изборне комисије не може бити именована особа:

- која се не може кандидовати у смислу одредаба чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Поглавље I Изборног закона БиХ;

- која је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар, секретар или члан извршног одбора или главног одбора);

- која је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4. Поглавље II Изборног закона БиХ;

- која је кандидат за изборе за било који ниво власти;

- којој је изречена казна за радњу која представља тежу повреду Изборног закона или прописа за коју је лично одговорна, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

VII

Члан Општинске изборне комисије не може бити заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима или особа која је правоснажном судском пресудом осуђена на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.

VIII

Члан Општинске изборне комисије не може бити особа која обавља извршну функцију како је то утврђено одредбом члана 1.8 став 6. Изборног закона БиХ, односно особа коју је на дужност именовао Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и општинско вијеће, односно скупштина општине.

IX

Уз пријаву на јавни конкурс потребно је доставити:

1. краћу биографију са личним подацима кандидата;

2. овјерену фотокопију личне карте;

3. образац PBA-3 o пребивалишту издато од стране CIPS-a ( не старији од три мјесеца, од дана издавања од стране надлежног органа);

4. овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;

5. доказ о посједовању искуства у провђењу избора, осим изузетка из тачке IV овог конкурса, када је лице кандидат које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS бодова.

Доказ о изборном искуству мора садржавати податке о: називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ову дужност;

6. својеручно потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу са пољедњег пописа становништва у Босни и Херцеговини;

7. својеручно потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сметњи из члана 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине, односно да особа која је кандидат за члана Општинске изборне комисије Оштра Лука:

- није особа која се не може кандидовати у складу са чланом 1.6, 1.7 и 1.7а Поглавља I Изборног закона БиХ;

- није особа која је члан највишег извршно-политичког тијела политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар, секретар или члан извршног одбора или главног одбора);

- није особа која је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12, став 4. Поглавља II Изборног закона БиХ;

- није изборни кандидат за било који ниво власти у Босни и Херцеговини;

- није особа којој је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборног закона или прописа, за коју је лично одговорна, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

8. својеручно потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сметњи из тачке VI овог Јавног конкурса, односно да особа која је кандидат за члана Општинске изборне комисије Оштра Лука није заступник, односно пуномоћник политичког субјекта, који учествује на изборима или лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже;

9. својеручно потписану у од стране надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сметњи из тачке VII овог Јавног конкурса, односно да особа која је кандидат за члана Општинске изборне комисије Оштра Лука није особа која обавља извршну функцију како је то утврђено одредбом члана 1.8, став 6. Изборног закона БиХ, односно особа коју је на дужност именовао Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и општинско вијеће, односно скупштина општине.

X

Пријаве на Јавни конкурс се подносе Конкурсној комисији за провођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање предсједника и два члана Општинске изборне комисије Оштра Лука, на адресу: Николе Тесле 68, 79 263 Оштра Лука.

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ- НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“, те званичној интернет страници општине Оштра Лука. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса у једном од поменутих јавних гласила.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

По затварању Јавног конкурса, Конкурсна комисија ће прегледати документацију, а са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне обавиће интервју, наком чега ће се сачинити ранг листа са редослиједом кандидата, према успјеху постигнутом на интервјуу.


ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драган Станар

 

Poslednje ažurirano četvrtak, 06 oktobar 2022 07:06