http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 17. став 1. и став 4. Закона о студентском стандарду („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/08“), члана 60. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“ број: 6/15), члана 4. став 2. Правилника о стипендирању студената са територије општине Оштра Лука („Службени гласник Општине Оштра Лука, број 1/15 и 1/18 и Одлуке о расписивању конкурса за додјелу стипендија, број:02-020-135/17 од 25.12.2017.године, Начелник општине Оштра Лука расписује:


К О Н К У Р С

за додјелу 7 општинских стипендија за 2018. годину

I

Oпштинске стипендије се додјељују за 2018. годину и исплаћиваће се у десет једнаких мјесечних рата у износу од 100,00 КМ.

II

За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају сљедеће услове:

а) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине;

б) да имају пребивалиште на територији општине Оштра Лука;

в) да су студенти првог циклуса студија;

г) да су први пут редовно уписани на годину студија;

д) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Студенти прве године студија и студенти апсолвенти немају право на пријаву на Конкурс за додјелу стипендија.

III

У критеријуме који ће бити предмет разматрања пријаве на Конкурс убрајају се:

а) успјех у претходним годинама студија – просјек оцјена;

б) уписана година студија;

в) имовински статус студента;

г) студенти без једног или оба родитеља;

д) студенти из породица са троје и више дјеце;

ђ) студенти из породица која школују два и више студената;

е) студенти иинвалиди и дјеца инвалида од I доVI категорије.

IV

(I) Уз пријаву, кандидати као доказ о испуњавању услова из Конкурса, прилажу сљедећу документацију:

1. Увјерење о пребивалишту -CIPS (сви студенти);

2. Потврда да је студент први пут редовно уписан на годину студија(сви студенти);

3. Овјерена изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (сви студенти);

4. Овјерена кућна листа (сви студенти);

5. Увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјеком оцјена (сви студенти);

6. Потврда да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање;

7. Платна листа запослених чланова домаћинства за посљедња три мјесеца, посљедњи чек од пензије или доказ о другим изворима примања;

8. Потврда о статусу студента за брата или сестру (за студенте који имају право по том основу);

9. Потврда надлежног органа о инвалидности студента;

10. Потврда надлежног органа о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од I до VI категорије са висином примања;

11. Извод из матичне књиге умрлих за студенте без једног или оба родитеља и увјерење да је студент из породице погинулог борца.

(II) Сви документи не смију бити старији од дана објављивања Конкурса, осим под редним бројем 11.

V

Пријаве са документацијом могу се доставити путем поште на адресу: Општина Оштра Лука, Општинска управа, Комисија за додјелу стипендија; Оштра Лука бр.55, 79 263  Оштра Лука или лично предајом у пријемној канцеларији општине.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је расписан 17.01.2018. године и траје до 02.02.2018. године.

Додатне информације могу се добити на бр. тел. 052/337-800.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драган Станар

Образац пријаве на конкурс и образац изјаве да студент не прима стипендију из других извора стипендирања можете преузети на сљедећим линковима:

- Пријава на конкурс

- Изјава

 

Правилник у којем су прописани поступак, начин, услови и критеријуми за додјелу стипендија налазе се на сљедећим линковима:

- Правилник

- Измјена и допуна правилника

Poslednje ažurirano sreda, 17 januar 2018 18:38