http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА У 2017. ГОДИНИ

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 02-330-98/17

Датум: 30.10.2017.

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), члана 60. Статута општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15, 9/17) и Oдлуке о усвајању буџета општине Оштра Лука за 2017 годину(„Службени гласник општине Оштра Лука“, број :12/2016), Начелник општине доноси:

 

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА У 2017. ГОДИНИ


I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Овим Правилником се утврђује начин употребе средстава за подстицање пољопривредне производње у 2017.години.на подручју општине Оштра Лука и прописују се услови које морају да испуњавају физичка, правна лица и предузетници ( у даљем тексту: Корисници) за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе које мора да испуни корисник након примања новчаних подстицаја, као и потребна документација.

Члан 2.

(1) Право на подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди имају корисници са пребивалиштем, односно сједиштем (правна лица и предузници) на подручју општине Оштра Лука, који обављају пољопривредну дјелатност и који су уписани у регистар пољопривредних газдинстава на територији Општине.

(2) Уз захтјев за остваривање права на новчане подстицаје, корисници подносе Општинској управи општине Оштра Лука документацију прописану овим правилником.

(3) Захтјев из става 2. овог члана мора бити читко попуњен и треба да садржи сљедеће податке:

I) за физичка лица:

a) име и презиме корисника- носиоца пољопривредног газдинства, адресу становања, број телефона,јединствени матични број грађана (ЈМБГ), регистрациони број пољопривредног газдинства (у даљем тексту: РБПГ), ако подносилац захтјева није носилац пољопривредног газдинства мора бити наведен као члан истог,број жиро-рачуна или број текућег рачуна и назив банке код које је отворен рачун

б) врсту подстицаја за који се захтјев подноси и

в) потпис подносиоца захтјева

II) за правна лица:

а) пословно име и сједиште,број телефона,ЈИБ, РБПГ уколико се ради о правном лицу које се бави пољопривредном производњом, број жиро-рачуна и назив банке

б) врсту подстицаја за који се захтјев подноси и

в) печат и потпис овлашћеног лица

(4) Захтјеви за остваривање новчаних подстицаја у пољопривреди подносе се на прописаном обрасцу који се налазе у прилогу овог правилника и чине његов саставни дио.

(5) Након обраде захтјева и провјере достављене документације, Комисија формирана од стране Начелника Општине излази на лице мјеста по сваком захтјеву.

(6) Након изласка на терен и провјере навода из захтјева комисија прави записник којим утврђује право подносиоца на подстицај након чега се рјешењем начелника одобрава исплата новчаних подстицаја корисницима.

(7) Исплата подстицајних средстава корисницима врши се директним плаћањем на њихове текуће, односно жиро-рачуне.

(8) Подстицајна средства се додјељују подносиоцу захтјева једном у току године, за једну или више врста производње, ако је захтјев основан.

(9) Максималан износ подстицаја за све врсте производње за једну календарску годину износи:

а) за физичка лица 1.500,00 КМ

б) за правна лица 1.700,00 КМ

 

II ПОДСТИЦАЈ У СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

1. Говедарство

Предвиђен износ за подстицај ............... 9.000,00КМ

Члан 3.

(1).Право на подстицајна средства из области говедарства имају, регистрована пољопривредна газдинства која у свом посједу имају минимално 2. женска грла старости преко 12 мјесеци.

(2) Корисници остварују право на подстицајна средства на основу захтјева који подносе Општинској управи уз који прилажу слиједећу документацију :

а) Доказ о упису у Регистар пољопривредних газдинстава за 2017 годину

б) Потврда од надлежног ветеринара о спроведеним обавезним мјерама

в) Копија рјешења о регистрованој дјелатности за предузетнике

г) Копија рјешења о упису у судски регистар са наведеном дјелатношћу за правна лица

д) Потврда надлежног ветеринара о стању животиња на имању

ђ) Копија картице текућег рачуна

е) Копију личне карте

(3) Висина подстицајних средстава из овог члана биће утврђена на основу позитивно ријешених захтјева сходно предвиђеним буџетском средствима за ову намјену.

Крајњи рок за подношење Захтјева је 30.11.2017.године.

2. Овчарство

Предвиђен износ за подстицај ............... 6.000,00КМ

Члан 4.

(1) Право на подстицајна средстав у области овчарства остварују пољопривредни произвођачи који се баве узгојем оваца, а чије основно стадо броји најмање 50 грла

(2) Корисници остварују право на подстицајна средства на основу захтјева који подносе Административној служби уз који прилажу слиједећу документацију:

- Доказ о упису у Регистар пољопривредних газдинстава за 2017 годину

- Потврда надлежне ветеринарске службе о спроведеним обавезним мјерама

- Копија рјешења о регистрованој дјелатности за предузетнике

- Копија рјешења о упису у судски регистар са наведеном дјелатношћу за правна лица

- Копија картице текућег рачуна

- Копију личне карте

(3)Висина подстицајних средстава из овог члана биће утврђена на основу позитивно ријешених захтјева сходно предвиђеним буџетском средствима за ову намјену.

Крајњи рок за подношење Захтјева је 30.11.2017.године.

3. Пчеларство

Предвиђен износ за подстицај................ 2.000,00КМ

Члан 5.

(1) Право на премију за производњу и узгој пчела остварујукорисници–носиоци пољопривредних газдинстава који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака у Републици Српској, који посједују најмање 50 кошница, односно пчелињих друштава .

(2) Корисници остварују право на подстицајна средства на основу захтјева који подносе општинској управи уз који прилажу слиједећу документацију:

- Доказ о упису у Регистар пољопривредних газдинстава за 2017 годину

- Изјаву одговорног лица удружења о броју пчелињих друштава-доказ да су чланови удружења

- Копија рјешења о регистрованој дјелатности за предузетнике

- Копија рјешења о упису у судски регистар са наведеном дјелатношћу за правна лица

- Копија картице текућег рачуна

- Копију личне карте

(3) Висина подстицајних средстава из овог члана биће утврђена на основу позитивно ријешених захтјева сходно предвиђеним буџетским средствима за ову намјену.

Крајњи рок за подношење Захтјева је 30.11.2017.године

 

III ПОДСТИЦАЈИ У ВОЋАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Предвиђен износ за подстицај.............. 12.000,00КМ

4. Подстицај за произведене и продате саднице јабучастог, коштичавог и језграстог воћа.

Члан 6.

(1) Право на премију за произведене саднице јабучастог коштичавог и језграстог воћа имају правна лица и предузетници за произведене декларисане и продане саднице јабучастог ,коштичавог и језграстог воћа, који су уписани у регистар произвођача садног материјалаи чија се производња прати на основу прописа који регулишу ову област.

(2) Корисници остварују право на подстицајна средства на основу захтјева који подносе Општинској управи уз који прилажу слиједећу документацију :

- потврду из АПИФ-а за 2017 годину

- рачун или копију рачуна као доказ о продаји садница

- увјерење овлашћене институције о чистоћи сорте садног материјала

- записник о о контроли производње и произведеним количинама садница

(3) Висина подстицајних средстава из овог члана биће утврђена на основу позитивно ријешених захтјева сходно предвиђеним буџетским средствима за ову намјену.

Крајњи рок за подношење Захтјева је 30.11.2017.године.

5. Подстицај за произведено и продато воће.

Члан 7.

(1) Право на премију за произведено и продато воће остварују пољопривредни произвођачи који у текућој години остваре производњу и продају воћа.

(2) Корисници остварују право на подстицајна средства на основу захтјева који подносе Општинској управи уз који прилажу слиједећу документацију:

- Фактура, фискални рачун или овјерен откупни блок о продатим количинама воћа Доказ о упису у Регистар пољопривредних газдинстава за 2017 годину

- Копија рјешења о регистрованој дјелатности за предузетнике

- Копија рјешења о упису у судски регистар са наведеном дјелатношћу за правна лица

- Копија картице текућег рачуна

- Копију личне карте

- Доказ да су чланови удружења,,КИМ,, те да су уредно измирили обавезе дефинисане по пројекту ,, Квалитетнијом опремом и механизацијом до квалитетнијег и већег рода: Подршка произвођачима купине и малине на подручју општине Оштра Лука,,(поштивање Уговора о кориштењу механизације и опреме ).

(3) Висина подстицајних средстава из овог члана биће утврђена на основу позитивно ријешених захтјева сходно предвиђеним буџетским средствима за ову намјену.

Крајњи рок за подношење Захтјева је 30.11.2017.године.

6. Средства за противградну заштиту

Члан 8.

За потребе одржавања система противградне заштите планирана су средства у износу од 3.000,00 КМ чија потрошња је уговором дефинисана између општине Оштра Лука и ЈОДППротивградна превентива РСГрадишка.

 

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

(1) Надзор над спровођењем и извршавањем одредби овог правилника врши општинска комисија коју овласти Начелник општине.

Члан 10.

(1) Подстицајна средства за намјене по овом правилнику исплаћују се крајњим корисницима до висине предвиђене Одлуком Начелника за текућу годину.

(2) Корисници права су дужни намјенски користити подстицајна средства.

(3) Корисник права дужан је да врати подстицајна средства уколико их ненамјенски утроши, да нетачне податке или се не придржава услова регулисаних овим правилником и то у року од 30 дана од дана доношења рјешења којим надлежнаслужба наложи кориснику поврат средстава.

Члан 11.

(1) Овај Правилник ступа на снагу даном доношења од стране Начелника општинe.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Драган Станар

 

Poslednje ažurirano utorak, 07 novembar 2017 14:50