http://www.opstinaostraluka.org/

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

НАРЕДБА О ПРОВОЂЕЊУ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА У 2017. ГОДИНИ

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Број:02-500-1/17

Датум: 06.10.2017

На основу чланова 2. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник Републике Српске ,, број14/10),члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,,број:97/16) и члана 60.Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука број:6/15,9/17), Начелник општине д о н о с и:

Н А Р Е Д Б У

о провођењу дератизације на подручју општине Оштра Лука у 2017 години

I

У циљу спрјечавања појаве и ширења заразних болести које преносе глодари наређује се вршење дератизације на подручју општине Оштра Лука.

II

Дератизацију извршити у периоду до 30.11.2017године.

III

Дератизацијом обухватити објекте и површине и то:

  1. просторије општинске Управе и објекте којима газдује Општина,
  2. школске објекте,
  3. здравствене установе
  4. просторије станице полиције
  5. све пословне објекте без обзира на врсту дјелатности и облик својине.

IV

Трошкови извођења дератизације за објекте и површине из алинеје 1,2,3 и 4 тачка III ове наредбе падају на терет издвојених средстава у буџету Општине Оштра Лука.

Трошкови извођења дератизације из алинеје 5 тачка III ове Наредбе сносе власници,односно корисници објеката,субјекти који управљају и одржавају исте,а који су обавезни спровести дератизацију у периоду наведеном у тачки II ове Наредбе,исти су дужни прије извођења дератизације склопити уговор са неким од референтних извођача радова овлашћених за обављање послова дезинсекције,дезинфекције и дератизације.

V

Услуге вршења дератизације за потребе општинске управе општине Оштра Лука вршиће извођач изабран у складу са Законом о јавним набавкама.

VI

Надзор над примјеном ове Наредбе вршиће виши санитарни техничар запослена у ЈЗУ Дом здравља ,,Свети Сава,,Оштра Лука,која ће у случају уочавања било кавих неправилности поступити у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник Републике Српске,,,број 14/10).

VII

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Оштра Лука и званичном сајту општине Оштра Лука: www.opstinaostraluka.org.

НАЧЕЛНИК

Драган Станар

 

Poslednje ažurirano utorak, 07 novembar 2017 14:43